Projekt EÚ
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Názov projektu:
Stavebné úpravy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti objektov SEZ DK a.s.
Kód projektu v ITMS2014+: 310041AYN8

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je implementácia opatrení, ktoré vyplývajú z energetického auditu, ktorý je spracovaný z titulu docielenia zníženia energetickej náročnosti objektov SEZ DK a.s..

Cieľ je v súlade so špecifickým cieľom 4.2.1. Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch, ako aj s danou investičnou prioritou a prioritnou osou OP KŽP.

Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa objektov, zateplenie strešného plášťa, výmena otvorových konštrukcií vrátane ventilátorov, rekonštrukcia vykurovacej sústavy, rekonštrukcia osvetlenia v objektoch spoločnosti.

výška NFP:                                                      248 141,79EUR

Dátum začatia realizácie projektu
07/2021
Dátum ukončenia realizácie projektu
03/2022

 

Implementácia opatrení bude kvantifikovaná naplnením projektových merateľných ukazovateľov, dôjde k zníženiu CO2, zníženiu spotreby energie a k úsporám primárnych energetických zdrojov. Projekt prispieva prioritne k naplneniu environmentálneho aspektu, avšak zároveň prispieva aj k naplneniu ekonomického a sociálneho aspektu rozvojaspoločnosti. Vplyvom realizácie projektu dôjde k zlepšeniu energetickej efektívnosti objektov spoločnosti, dôjde k úsporám spotreby palív a energie, ale aj k úsporám financiíspoločnosti, ktoré bude môcť následne reinvestovať do ďalších aktivít súvisiacich s úsporami energetických zdrojov. Implementáciou súboru opatrení sa dosiahne monitorovaná miera úspor primárnych energetických zdrojov v hodnote 813,7215 MWh/rok, čo zároveň dokazuje trvalú udržateľnosť zámeru a naplnenie špecifických cieľov výzvy.

webové sídlo RO: www.op-kzp.sk

webové sídlo sprostredkovateľského orgánu: https://www.siea.sk/

webové sídlo ÚV SR: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/