VŠEOBECNÉ  DODACIE  PODMIENKY spoločnosti SEZ DK a.s.

 


I.     Úvodné ustanovenia

 • Tieto všeobecné dodacie podmienky spoločnosti SEZ DK a.s. so sídlom M. R. Štefánika 1831/46, 026 19 Dolný Kubín (ďalej len „VDP“) sú obchodnými podmienkami podľa § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a tvoria prílohu rámcovej zmluvy, zmluvy, potvrdenia objednávky, cenovej ponuky alebo iného dokumentu zmluvnej povahy a sú ich neoddeliteľnou súčasťou.
 • Pokiaľ nie je v zmluve dohodnuté inak, riadi sa týmito VDP kúpna zmluva, zmluva o dodávke tovaru, zmluva poskytnutí služby, zmluva o dielo medzi objednávateľom tovaru, služieb či diela (ďalej len „objednávateľ“) a spoločnosťou SEZ DK a.s. (ďalej len „dodávateľ“) a to bez ohľadu na skutočnosť, aký konkrétny zmluvný typ bol medzi nimi uzavretý. Špecifikácia požadované tovaru, služieb či diela (ďalej len „dodávka“) je dohodnutá zmluvou.
 • Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „predávajúci“ myslí sa tým aj zhotoviteľ t.j. poskytovateľ, dodávateľ služieb resp. výkonov. Pokiaľ sa v texte uvádza pojem „kupujúci“ myslí sa tým aj objednávateľ služieb resp. výkonov.
 • Predloženie objednávky objednávateľom znamená úplný súhlas objednávateľa s týmito VDP bez akýchkoľvek výhrad. Na nákupné alebo iné obchodné podmienky objednávateľa sa neprihliada.
 • Odchýlky od všeobecných dodacích podmienok sú platné len v tom prípade, ak sú písomne predávajúcim potvrdené (napr. v zmluve).

 1. Ponuky
 • Ponuky dodávateľa sú nezáväzné pokiaľ z ponuky nevyplýva opak (napr. určenie obdobia platnosti ponuky).
 • Všetky ponukové, zmluvné a projektové podklady nesmú byť bez súhlasu dodávateľa rozmnožené alebo sprístupnené tretím osobám. V prípade, že sa objednávka nerealizuje, je dodávateľ oprávnený podklady kedykoľvek vyžiadať späť a objednávateľ sa zaväzuje tieto bezodkladne vrátiť.
 • Uzavretie zmluvy
  • Zmluva sa považuje za uzavretú (i) po jej podpísaní osobami oprávnenými podpisovať v mene alebo za objednávateľa a dodávateľa, (ii) ak objednávateľovi bolo doručené písomné potvrdenie objednávky alebo (iii) ak dodávateľ odoslal dodávku v zmysle objednávky do 14 pracovných dní odo dňa doručenia objednávky a o odoslaní dodávky písomne upovedomil objednávateľa alebo (iv) do 10 pracovných dní doručil dodávku v zmysle objednávky objednávateľovi, ak s ohľadom na charakter dodávky možno rozumne predpokladať, že dodanie bez predchádzajúceho písomného potvrdenia nespôsobí objednávateľovi neprimerané ťažkosti.
  • Zmluva sa uzatvára na základe ponuky, objednávky a potvrdenia objednávky a považuje sa za dohodnutú až vtedy, ak sú v potvrdení objednávky v úplnej zhode potvrdené všetky náležitosti objednávky bez akejkoľvek odchýlky, resp. ak dôjde k plneniu zo strany dodávateľa podľa ustanovenia 3.1 (iii) alebo 3.1 (iv) v súlade s objednávkou. Právo dodávateľa plniť pred dojednaným časom tým nie je dotknuté.
  • Údaje uvedené v katalógoch, prospektoch a pod. sú záväzné len vtedy, ak sa na ne dodávateľ v potvrdení objednávky alebo v zmluve výslovne odvoláva.
  • Dodatočné zmeny a doplnky zmluvy sú platné, len ak sú obojstranne písomne potvrdené.
  • Dodávateľ nie je povinný poskytnúť zmluvné plnenie, ak poskytnutiu tohto plnenia bránia obmedzenia vyplývajúce z národných alebo medzinárodných obchodných a colných právnych predpisov alebo obmedzenia vyplývajúce z akýchkoľvek embárg alebo iných sankcií.
  • Objednávka dodávateľa musí obsahovať najmä:
 1. špecifikáciu dodávky (množstvo, druh, charakter plnení),
 2. ak je súčasťou dodávky montáž, inštalácia, zabudovanie alebo iná činnosť, musí to byť výslovne v objednávke uvedené,
 3. termín dodania,
 4. rozpočet alebo celkovú cenu dodania tovaru bez DPH, určenú v súlade s ponukou dodávateľa,
 5. platobné podmienky,
 6. identifikačné číslo pre DPH platné v štáte dodávky (IČ DPH),
 7. ďalšie podmienky dodania.
  • Dodávateľ posúdi objednávateľovu objednávku do 10 pracovných dní odo dňa jej obdržania a písomne sa k objednávke vyjadrí. Dodávateľ je oprávnený objednávku objednávateľa potvrdiť, predložiť protinávrh k objednávke alebo objednávku zamietnuť. Nevyjadrenie sa k objednávke v stanovenej lehote dodávateľom sa považuje za jej zamietnutie.

 1. Cena a platobné podmienky
 • Pokiaľ nebolo inak dohodnuté, platia ceny zo závodu dodávateľa. V cene nie je zahrnuté balenie, nakladanie, dopravné, prepravné, poistenie, clo a DPH. Ak sa zvýšia resp. zavedú nové poplatky, dane alebo iné výdaje súvisiace s dodávkou, toto zvýšenie znáša odberateľ. Ak je dohodnutá dodávka s doručením, táto, ako aj prípadné odberateľom vyžiadané prepravné poistenie sa zúčtuje osobitne. V tomto zúčtovaní nebude však zahrnuté vyloženie a manipulácia. Obaly dodávateľ prevezme späť iba na základe dohody podpísanej oboma stranami.
 • Ak sa objednávka odchýli od pôvodnej ponuky, dodávateľ si vyhradzuje právo primerane zmeniť cenu.
 • V prípade zníženia ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti (napr. skontá) dodávateľ nevyčísľuje opravu DPH (nevystavuje dobropis).
 • Cena sa uhradí na bankový účet dodávateľa v dohodnutej výške bez akýchkoľvek zrážok, započítaní alebo zadržaní. Záväzok objednávateľa uhradiť cenu je splnený okamihom pripísania na účet dodávateľa.  
 • Ceny sa určujú na základe nákladov v čase ponuky. Ak sa do termínu dodávky zvýšia náklady vyplývajúce zo zmien platných právnych predpisov (napr. colných a daňových), bankových sadzieb a iných podmienok, ktoré v čase uzatvorenia zmluvy nebolo možné predpokladať, dodávateľ je oprávnený ceny primerane upraviť.
 • Ak objednávateľ nezaplatí cenu riadne a včas, za účelom zabezpečenia takejto pohľadávky dodávateľa voči objednávateľovi je objednávateľ povinný postúpiť na dodávateľa svoje pohľadávky z ďalšieho predaja dodávky tretím osobám zodpovedajúce nezaplatenej cene, a to na základe výzvy dodávateľa najneskôr do 3 dní od doručenia výzvy dodávateľa; objednávateľ je povinný upovedomiť tretie osoby o existencii výhrady vlastníckeho práva dodávateľa.
 • Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať svoju pohľadávku voči dodávateľovi iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa. Dodávateľ je oprávnený jednostranne započítať akékoľvek pohľadávky. Objednávateľ je oprávnený postúpiť svoju pohľadávku voči dodávateľovi na tretiu osobu iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.
 • Ak je cena dohodnutá v cudzej mene a vznikne dodávateľovi v dôsledku omeškania objednávateľa so zaplatením ceny kurzová strata tým, že uhradená čiastka prepočítaná na Euro podľa kurzu devízového trhu vyhláseného Národnou bankou Slovenska medzi Euro a príslušnou zahraničnou menou v deň zaplatenia ceny je nižšia ako čiastka, ktorá by bola zaplatená, ak by bola cena zaplatená riadne a včas, je dodávateľ oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na takto vzniknutú kurzovú stratu na základe písomnej výzvy dodávateľa na jej zaplatenie.
 • V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je dodávateľ oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (vrátane DPH) za každý aj začatý deň omeškania. Dodávateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi úroky z omeškania buď jednorazovo po zaplatení dlžnej čiastky či zániku zmluvy alebo čiastočne za určité obdobie trvania omeškania. Doba splatnosti takto účtovaných úrokov z omeškania je 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. Právo dodávateľa na náhradu škody vzniknutej v dôsledku omeškania objednávateľa so zaplatením ceny nie je zaplatením úrokov z omeškania dotknuté.
 • Pri objednaných opravách zrealizuje dodávateľ výkony, ktoré považuje za nutné a účelné, tieto budú zúčtované na základe skutočných nákladov. Toto platí aj pre výkony a dodatočné výkony, ktorých nutnosť a účelnosť sa prejaví počas realizácie objednávky, pritom nie je nutné objednávateľa o tom osobitne informovať.

 1. Dodávka

5.1  Dodacia lehota začína plynúť od termínu, ktorý je z ďalej uvedených termínov najneskorší:

 1. a) dátum potvrdenia objednávky alebo podpisu zmluvy,
 2. b) dátum, ktorým objednávateľ splní všetky jemu prináležiace technické, obchodné a iné predpoklady,
 1. dátum, ktorým dodávateľ obdrží preddavok alebo zábezpeku, splatné pred dodaním tovaru.
  • Úradné povolenie a prípadný súhlas tretích osôb potrebný pre vykonanie zariadenia zabezpečí objednávateľ. Ak toto povolenie resp. súhlas nebude včas vydané, dodacia lehota sa primerane predĺži.
  • Dodávateľ je oprávnený vykonať a zúčtovať čiastočné dodávky alebo preddodávky. Objednávateľ sa zaväzuje takéto dodávky prijať.

5.4  Dohodnutá dodacia lehota platí, pokiaľ nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež ozbrojené konflikty, úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy, nedostatok energie alebo surovín, ďalej nefunkčnosť väčšej alebo dôležitej časti dodávky, pracovné konflikty ako aj strata podstatného, ťažko nahraditeľného dodávateľa. Tieto vymenované okolnosti oprávňujú k predĺženiu dodacej lehoty aj vtedy, keď sa vyskytli u subdodávateľov.

5.5  V prípade, že tovar pripravený na expedíciu nie je možné bez zavinenia dodávateľa odoslať alebo si objednávateľ odoslanie neželá, môže dodávateľ tovar na náklady objednávateľa uskladniť, pričom sa dodávka považuje za odoslanú. Dohodnuté platobné podmienky týmto nie sú v žiadnom prípade dotknuté.

5.6  V prípade, že účastníci písomne dohodnú medzi sebou zmluvnú pokutu pre prípad oneskorenia dodávky, toto sa vykoná nasledujúcim spôsobom:

       Oneskorenie plnenia, preukázateľne vzniknuté výlučným zavinením dodávateľa, oprávňuje objednávateľa vyúčtovať odškodnenie za omeškanie najviac vo výške 1% z hodnoty tých častí celkovej dodávky, ktoré nebude následkom omeškania možné používať, ak tým vznikla objednávateľovi preukázateľná škoda v tejto výške.

       Uplatnenie nároku na odškodnenie prevyšujúceho túto čiastku a odstúpenie objednávateľa od zmluvy z uvedeného dôvodu  je vylúčené.

       Ak nebola takáto dohoda písomne uzavretá, nemôže byť uplatnený žiadny nárok na odškodnenie z dôvodu oneskorenia dodávky.

 1. Dodávka, nebezpečenstvo škody na tovare, nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1  Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho alebo ak tak neurobí, v čase, keď mu dodávateľ umožní nakladať s tovarom a objednávateľ tovar neprevezme.

6.2  Pri výkonoch, ktoré nie sú súčasťou dodávky tovaru, alebo jej časti,  je miestom plnenia to miesto, kde sa výkon realizoval. Po odovzdaní výkonu alebo jeho časti prechádza v ďalšom nebezpečenstvo škody  na objednávateľa.

6.3  Pri oneskorenom vyexpedovaní dodávky zavinenom objednávateľom, prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa dňom možného odoslania dodávky.  Ak je dohodnutá dodávka s možnosťou odvolania, považuje sa tovar najneskôr 1 rok po objednaní za odvolaný. Všetky lehoty závislé od plnenia zo strany predávajúceho začínajú plynúť od uvedených termínov.

6.4  Osobitne dohodnuté skúšky kvality alebo skúšobné prevádzky sa nedotýkajú ustanovení o mieste plnenia alebo prechode nebezpečenstva škody.

6.5. Vlastnícke právo k dodávke prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením kúpnej ceny, úrokov a ostatných nákladov spojených s dodávkou.

VII.  Platobné podmienky

 • Pokiaľ nebudú dohodnuté osobitné platobné podmienky, je 30% ceny splatné po obdržaní potvrdenia objednávky a zostatok pri dodaní tovaru resp. služby.
 • Pri čiastkovej fakturácii sú zodpovedajúce časti platby splatné po obdržaní faktúry. Toto platí aj pre čiastky, ktorých fakturácia vyvstane dodatočnými dodávkami alebo inými dohodami o pôvodných cenách, nezávisle od platobných podmienok dohodnutých pre hlavnú dodávku.
 • Platby sa uskutočnia poukázaním peňazí bez akýchkoľvek zrážok na účet dodávateľa v dohodnutej mene. Prípadné prijatie šeku alebo zmenky nastane vždy iba kvôli platbe. Všetky s tým súvisiace úroky a výdavky (ako napr. výdavky súvisiace s inkasom a diskontom) znáša objednávateľ.
 • Objednávateľ nie je oprávnený kvôli záručným požiadavkám alebo iným vzájomným požiadavkám platby zadržať alebo započítať.
 • Platba sa považuje za uhradenú v deň, kedy s ňou môže predávajúci disponovať (t.j. pripísaním na účet predávajúceho).
 • V prípade, že je objednávateľ s dohodnutou platbou alebo iným plnením v omeškaní, môže dodávateľ:
 1. a) odložiť splnenie vlastných záväzkov až do uskutočnenia omeškaných platieb alebo iných výkonov,
 2. b) primerane predĺžiť dodaciu lehotu,
 1. žiadať okamžitú úhradu celého ešte neuhradeného zvyšku   kúpnej ceny a od termínu splatnosti účtovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne, pokiaľ dodávateľ nepreukáže vyššie náklady alebo pri nedodržaní primeranej dodatočnej lehoty odstúpiť od zmluvy,
 2. d) vyúčtovať predprocesné náklady, najmä výdavky na upomienky a výdavky na právne zastúpenie.

7.7  Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade nezaplatenia všetkých fakturovaných čiastok, postúpi dodávateľovi svoje pohľadávky z ďalšieho predaja tohoto tovaru na zabezpečenie jeho pohľadávok a urobí vo svojich účtovných knihách alebo na faktúrach tomu zodpovedajúci záznam. V prípade konfiškácie alebo iných nárokov je objednávateľ povinný upozorniť na výhradu vlastníckeho práva dodávateľa a bezodkladne ho vyrozumieť.

7.8  V prípade, že kupujúci/objednávateľ zadržal akúkoľvek časť ceny za dodávku predávajúceho ako zabezpečenie za splnenie povinnosti dodávateľa, dodávateľ má právo nahradiť poskytnuté zabezpečenie ručiteľským vyhlásením resp. zárukou vystavenou bankou, ktoré svojím obsahom zodpovedajú poskytnutému zabezpečeniu vo forme zadržanej časti ceny za dodávku; objednávateľ má povinnosť akceptovať uvedené ručiteľské vyhlásenie resp. záruku a vyplatiť dodávateľovi zadržanú časť ceny za dodávku bezodkladne po predložení uvedeného ručiteľského vyhlásenia resp. záruky. Právo dodávateľa nahradiť poskytnuté zabezpečenie ručiteľským vyhlásením resp. zárukou a povinnosť objednávateľa akceptovať uvedené ručiteľské vyhlásenie resp. záruku a vyplatiť dodávateľovi zadržanú časť ceny za dodávku neplatí iba vtedy, ak je toto právo v zmluve medzi dodávateľom a objednávateľom výslovne vylúčené.

VIII. Záruka a zodpovednosť za chyby

8.1  Dodávateľ je povinný pri plnení dohodnutých platobných podmienok v súlade s nasledujúcimi ustanoveniami odstrániť každú chybu zariadenia ovplyvňujúcu jeho funkčnosť, ktorá existuje v čase odovzdania, či už spočíva v konštrukcii, materiáli alebo v prevedení.

8.2  Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie sú pre jednotlivé časti dodávky dohodnuté osobitné záručné doby. Toto platí aj pre časti dodávky, ktoré sú pevne spojené s budovou alebo s pozemkom a pôdou. Záručná doba začína plynúť odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare podľa bodu 6.1.

8.3  Nárok objednávateľa na uplatnenie práv zo záruky predpokladá, že objednávateľ  vzniknuté chyby bezodkladne oznámi dodávateľovi písomnou formou. Týmto spôsobom oboznámený dodávateľ musí v prípade výskytu chyby podľa bodu 8.1 podľa svojej úvahy chybný tovar príp. jeho chybné časti nahradiť alebo na mieste opraviť príp. si ich nechať zaslať pre účely odstránenia chyby.

8.4  Oznámenie vady (reklamácia) musí byť vykonaná písomne, e-mailom alebo faxom s dodatočným písomným potvrdením na adresu sídla dodávateľa. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Vadu je objednávateľ povinný reklamovať bezodkladne po jej zistení. 

8.5 V prípade, že dodávka tovaru sa v čase vyskytnutia záručnej vady nachádza mimo územia Slovenskej republiky, objednávateľ zabezpečí dopravenie tovaru do Slovenskej republiky, kde predávajúci vykoná opravu vadného tovaru. V prípade, že tovar má vady z dôvodov uvedených v tomto článku, obvyklé náklady na dopravu preplatí dodávateľ objednávateľovi a zabezpečí na vlastné náklady odstránenie vady alebo výmenu za tovar bez vady (oprávnená reklamácia). V prípade, že sa preukáže, že tovar nemá vady z dôvodov uvedených v tomto článku, všetky náklady na dopravu tovaru a náklady na riešenie reklamácie (skúšky a pod.) hradí objednávateľ (neoprávnená reklamácia).   

8.6  Ak bude tovar zhotovený podľa konštrukčných údajov, výkresov, modelov alebo iných špecifikácií dodávateľa, zodpovedá dodávateľ len za jeho správne vyhotovenie.

8.7  Zo záruky sú vylúčené také chyby, ktoré nevzniknú vinou dodávateľa pri inštalácii a montáži, ale vinou objednávateľa, a to nedostatočným technickým zabezpečením, nedodržaním inštalačných požiadaviek, preťažením dielov nad dodávateľom udaný výkon, nezodpovedným alebo nesprávnym zaobchádzaním a použitím nevhodných prevádzkových materiálov, toto platí taktiež pri chybách, majúcich pôvod v materiáli, dodanom objednávateľom. Predávajúci neručí ani pri poškodeniach, ktoré vznikli konaním tretích osôb, atmosferickými výbojmi, preťažením a chemickým pôsobením. Záruka sa nevzťahuje na náhradu dielov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu.

8.8  Záruka zaniká ihneď, ak bez písomného súhlasu dodávateľa vykoná objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, ktorá nie je dodávateľom výslovne splnomocnená, zmeny, opravy alebo iné zásahy na dodanom tovare. Dodávateľ neuzná pohľadávky vzniknuté z tohto dôvodu. Pôvodná záručná lehota sa z dôvodu odstraňovania chýb v rámci záruky nepredlžuje.

8.9  Ustanovenia bodov 8.1 až 8.6 platia v tomto zmysle aj pre uplatnenie nárokov zo zodpovednosti za chyby z iných právnych dôvodov.

 1. Odstúpenie od zmluvy
  • Predpokladom pre odstúpenie objednávateľa od zmluvy je oneskorenie dodávky spôsobené hrubým porušením povinností na strane dodávateľa a márne uplynutie dodatočnej lehoty určenej objednávateľom v písomnej výzve adresovanej dodávateľovi. Odstúpenie od zmluvy sa uplatňuje doporučeným listom adresovaným na adresu registrovaného sídla dodávateľa.

9.2  Okrem prípadu podľa bodu 7.6 písm. c) je dodávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy:

 1. a) ak sa realizácia dodávky, príp. začiatok alebo pokračovanie plnenia z dôvodov na strane objednávateľa stane nemožným alebo sa objednávateľ napriek určeniu primeranej dodatočnej lehoty oneskorí s plnením povinností,
 2. b) ak vznikli pochybnosti ohľadom platobnej schopnosti objednávateľa a tento na žiadosť dodávateľa neuhradil splatné faktúry alebo neplatí zálohové platby ani nezabezpečil pred dodávkou tovaru vhodnú zábezpeku, alebo
 3. c) ak predĺženie dodacej lehoty kvôli okolnostiam uvedených v bode 5.4 činí viac ako polovicu pôvodne dohodnutej dodacej lehoty, najmenej však 6 mesiacov.

9.3  Ak sa začne konkurzné resp. vyrovnacie konanie na majetok jednej zo zmluvných strán alebo sa zamietne návrh na začatie konkurzného konania v dôsledku nedostatku majetku, je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od zmluvy bez určenia dodatočnej lehoty.

 • Bez ohľadu na nároky dodávateľa z titulu náhrady škody sa v prípade odstúpenia od zmluvy doteraz vykonané plnenia alebo čiastočné plnenia zúčtujú a zaplatia v súlade so zmluvou. To platí aj vtedy, pokiaľ dodávka alebo plnenie ešte neboli prevzaté objednávateľom, ako aj pre prípravné činnosti dodávateľa. Dodávateľovi patrí tiež namiesto toho právo požadovať vrátenie už dodaných predmetov.

 1. Zodpovednosť za škodu

10.1 Dodávateľ zodpovedá za škody vtedy, len ak preukázateľne poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu.

10.2 Ak objednávateľ nedodrží všeobecne platné podmienky pre montáž, uvedenie do prevádzky a používanie (ako je napr. uvedené v návode na obsluhu) alebo úradné podmienky pre homologizáciu, je zodpovedný za takto vzniknuté škody.

10.3 Obmedzenie ručenia podľa bodov 10.1 a 10.2 rovnako platí aj voči všetkým odberateľom a ich ďalším odberateľom.

 1. Priemyselné, ochranné a autorské práva

11.1 Ak dodávateľ vyhotoví na základe konštrukčných údajov, nákresov, modelov a iných špecifík objednávateľa tovar, objednávateľ je povinný zamedziť v prípade porušenia akýchkoľvek ochranných práv uplatneniu žalôb alebo škôd voči dodávateľovi. Za tieto zodpovedá v plnom rozsahu objednávateľ.

11.2 Podklady pre zhotovenie ako napr. plány, skice a iné technické podklady zostávajú práve tak ako aj vzorky, katalógy, prospekty, vyobrazenia a pod. duševným vlastníctvom dodávateľa a podliehajú príslušným zákonným ustanoveniam, čo sa týka rozmnožovania, napodobovania, súťaže atď. Bod 11.2 platí aj pre vykonávacie podklady.

XII.  Príslušnosť súdu, rozhodné právo

 • Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, rozhodne s konečnou platnosťou príslušný súd Slovenskej republiky v súlade s príslušnými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 • Zmluva a záväzkový vzťah z nej vyplývajúci sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným zákonníkom a Autorským zákonom.

XIII. Reexport

 • Ak objednávateľ tovar dodaný dodávateľom, ako aj príslušná dokumentácia bez ohľadu na postup a spôsob obstarania alebo diela a služby poskytnuté dodávateľom (vrátane všetkých druhov technickej podpory) ďalej dodáva tretej osobe, je povinný dodržiavať všetky platné predpisy národného a medzinárodného práva kontroly (re-) exportu. Pri každom ďalšom dodaní takýchto tovarov alebo diel a služieb tretej osobe musí kupujúci dbať na predpisy kontroly (re-) exportu Európskej únie.
 • Objednávateľ pred ďalším dodaním tovarov, diel alebo služieb tretej osobe preverí a pomocou vhodných opatrení zabezpečí, aby:
 1. pri takomto ďalšom dodaní tovarov alebo diel a služieb na tretiu osobu, počas uzatvárania a sprostredkovania zmlúv týkajúcich sa týchto tovarov, diel a služieb, alebo pri poskytovaní iných hospodárskych prostriedkov/zdrojov v súvislosti s takýmito tovarmi, dielami a službami, neporušil embargo Európskej únie, Spojených štátov amerických a/alebo Organizácie Spojených národov, a to s prihliadnutím na prípadné obmedzenia domáceho obchodu;
 2. tieto tovary, diela a služby neboli určené na použitie v spojení so zbrojením, jadrovou technológiou alebo zbraňami, ktoré je zakázané alebo vyžaduje povolenie, ibaže by takéto povolenie bolo predložené;
 3. sa dodržiavali predpisy všetkých príslušných sankčných zoznamov Európskej únie a Spojených štátov amerických týkajúce sa obchodného styku so spoločnosťami, osobami a organizáciami uvedenými v týchto zoznamoch.
 • Ak je to potrebné pre výkon revízie exportnej kontroly zo strany úradov alebo predávajúceho, poskytne kupujúci predávajúcemu na základe jej výzvy bezodkladne všetky informácie o koncovom zákazníkovi, mieste konečného dodania a o účele použitia dodaného tovaru alebo diel a služieb poskytnutých zo strany dodávateľa, a taktiež platné obmedzenia vyplývajúce z exportnej kontroly.
 • Objednávateľ vysporiada v celom rozsahu všetky nároky, ktoré si budú úrady alebo iné tretie osoby uplatňovať voči dodávateľovi z dôvodu nerešpektovania právnych povinností vyplývajúcich z exportnej kontroly zo strany odberateľa a zaväzuje sa nahradiť dodávateľovi všetky v tejto súvislosti vzniknuté škody a náklady.

XIV.  Dôvernosť, ochrana osobných údajov

 • Dôvernými informáciami sa rozumejú akékoľvek informácie, dáta, údaje alebo oznámenia označené zmluvnou stranou, ktorá informácie poskytuje, ako „dôverné“ alebo obdobne označené, a ďalej ako akékoľvek obchodné či technické informácie a dáta, ktoré jedna zo zmluvných strán oznámi druhej, a ktoré sa vzťahujú k účelu, ku naplneniu ktorého je predmetná zmluva uzatváraná, a to na akomkoľvek nosiči dát. Za dôverné informácie sa považujú aj informácie uvedené v ponuke, na základe ktorej nedošlo k uzatvoreniu zmluvy. Ak budú dôverné informácie oznámené ústne, je potrebné prijímaciu stranu na túto skutočnosť ústne upozorniť pred oznámením a následne je potrebné dôvernosť písomne potvrdiť do 3 dní od ústneho oznámenia.
 • Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany oznámiť resp. akokoľvek sprístupniť tretej strane dôvernú informáciu. Zmluvné strany sú oprávnené použiť prijaté dokumenty, údaje a informácie súvisiace s dôvernou informáciou iba na účel stanovený týmto zmluvným vzťahom. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje poskytnutie informácií pri plnení povinností podľa právnych predpisov alebo informácií súdu alebo rozhodcovskému súdu pri uplatnení akýchkoľvek nárokov alebo práv zo zmluvného vzťahu alebo poskytnutie informácií, dokumentov a údajov osobám, ktoré s danou zmluvnou stranou tvoria koncern, konzultantom a iným osobám zúčastneným na zmluvného vzťahu alebo činnostiach súvisiacich s daným zmluvným vzťahom, ktorí majú povinnosť mlčanlivosti podľa zákona alebo zmluvne prevzatú, pričom žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená zbaviť tieto osoby mlčanlivosti. Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť, aby tieto osoby boli oboznámené s povinnosťou mlčanlivosti a boli zaviazané k jej dodržiavaniu v rovnakom rozsahu ako zmluvné strany. Povinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na:
 1. informácie, ktoré sú verejne známe v čase uzatvorenia zmluvného vzťahu,
 2. informácie, ktoré zmluvná strana zverejní podľa právneho predpisu alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci oprávneného podľa príslušného právneho predpisu,
 3. informácie, ktoré má zmluvná strana preukázateľne k dispozícii už k dátumu uzatvorenia zmluvného vzťahu,
 4. informácie, ktoré sú alebo budú zmluvnej strane oznámené treťou stranou bez nároku na obmedzenie ich využitia alebo dôvernosť.
  • Povinnosť zachovávať dôvernosť trvá aj po zániku predmetného zmluvného vzťahu. V prípade porušenia povinností podľa tohto článku je porušujúca zmluvná strana povinná nahradiť vzniknutú škodu druhej zmluvnej strane.
  • Objednávateľ súhlasí s tým, aby dodávateľ spracovával, zhromažďoval a uchovával osobné údaje objednávateľa uvedené v zmluve a ďalšie osobné údaje nevyhnutné pre vykonanie dodávky. Tieto osobné údaje budú dodávateľom spracovávané a uchovávané v internom registri dodávateľa pre účely plnenia jeho záväzkov zo zmluvy a evidenčné účely. V prípade, že je objednávateľ právnickou osobou, vyhlasuje, že všetky osobné údaje osôb, ktoré pri plnení zmluvy sprístupnil/poskytol dodávateľovi použil v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä vyhlasuje, že zabezpečil udelenie súhlasu dotknutých osôb na sprístupnenie ich osobných údajov dodávateľom v potrebnom rozsahu.
  • Objednávateľ udeľuje súhlas, resp. zabezpečí súhlas dotknutých osôb podľa bodu 14.4 na dobu trvania zmluvného vzťahu podľa tejto zmluvy a na dobu ďalších piatich (5) rokov od splnenia všetkých práv a povinností objednávateľa podľa tejto zmluvy.

 1. Osobitné protikorupčné ustanovenia
 • Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť ani povoliť žiadne konanie, ktoré by spôsobilo, že by zmluvné strany a/alebo osoby ovládané zmluvnými stranami porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné právne predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia zástupcom alebo zamestnancom orgánov verejnej správy a/alebo blízkym osobám zástupcov alebo zamestnancov orgánov verejnej správy.
 • Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa nezaviaže poskytnúť žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej strany, a rovnako neprijme ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či už peňažnú alebo inú, na ktorú príjemca nemá právny nárok pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení zmluvy.
 • Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednávaní, uzatváraní alebo pri plnení zmluvy.
 • Dodržiavanie právnych noriem a interných predpisov je integrálnou súčasťou všetkých obchodných procesov dodávateľa. Ich prípadné porušenia môže byť oznámené prostredníctvom anonymného reportovacieho systému dodávateľa na webovom sídle sez.sk.

 

XVI. Záverečné ustanovenia

 • Ak sa stane niektoré ustanovenie zmluvy alebo týchto podmienok neplatným, nevymáhateľným alebo neúčinným, netýka sa takáto skutočnosť platnosti, vymáhateľnosti alebo účinnosti ostatných ustanovení zmluvy alebo týchto podmienok. Zmluvné strany sú v tomto prípade povinné vynaložiť všetko úsilie potrebné na uzatvorenie písomného dodatku k zmluve alebo VDP, ktorým bude takéto ustanovenie zmluvy alebo týchto VDP nahradené a bude najlepšie zodpovedať pôvodne zamýšľanému účelu.
 • Za dokument vyhotovený v písomnej forme sa podľa tejto zmluvy považuje dokument vyhotovený (i) vo vytlačenej forme a zaslaný druhej zmluvnej strane doporučenou poštou alebo kuriérom alebo iným spôsobom umožňujúcim odovzdanie potvrdenia o doručení späť odosielateľovi alebo (ii) v elektronickej podobe a zaslaný elektronickou poštou so zaručeným elektronickým podpisom či elektronickou značkou.
 • Zmluvný vzťah medzi zmluvnými stranami sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné vzťahy, ktoré nie sú upravené zmluvou alebo týmito podmienkami, sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 • Všetky spory, ktoré vznikli zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany najskôr riešiť snahou o dohodu.
 • Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými a číslovanými dodatkami, ktoré sú podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V Dolnom Kubíne, dňa 01. 01. 2023